ວັນເສົາ, ຕຸລາ 19, 2019
ເລີ່ມຕົ້ນ drugstore ເສີມໂພຊະນາ

ເສີມໂພຊະນາ

ການເສີມອາຫານ

ພວກເຂົາສັນຍາວ່າສຸຂະພາບ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຜົມເຕັມ: ອາຫານເສີມໂພຊະນາການ. ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ເປັນຄວາມຫມາຍທີ່ພວກເຮົາຫວັງ?